VEDTEKTER FOR BERGESIDEN VEL

§ 1:   Foreningens formål er til beste for yngre og eldre i kretsen.

§ 2:   Kontigenten for hvert år fastsettes av årsmøte.

§ 3:  Styret består av fem (5) medlemmer. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett (1) styremedlem og ett (1) varamedlem. Styreleder velges for ett (1) år av gangen, styremedlemmer for to (2) år av gangen og varamedlem for to (2) år av gangen. Velges på årsmøte hvert år. Valgkommiteèn består av to (2) medlemmer og velges på årsmøtet.

§ 4: Endring 30.05.2013: Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned. Innkalling skal sendes til medlemmene 4 - fire - uker før årsmøte og saker til årsmøte skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøte. Innkalling til alle møter (årsmøter) skal være skriftlige.

§ 5: Alle medlemmer som har fylt 16 år har stemmerett.

§ 6: Forslag til endring av vedtektene kan bare behandles av årsmøtet og krever to tredjedels (2/3) flertall. På årsmøtet fremlegges revidert regnskap. Revisorer velges på årsmøtet.

§ 7: Styret har fullmakt til å velge de nødvendige arbeidskommiteèr.

§ 8: Formann og kasserer har fullmakt til å tegne foreningen alene eller sammen.

§ 9: Endring 30.05.2013: Oppløsning av Bergesiden Vel foretas på årsmøtet med minimum tre fjerdedels (3/4) flertall. Fordelingen av vellets aktiva avgjøres av årsmøte med 3/4 flertall. Aktiva sperres i 5 - fem - år. Eventuelt nytt vel stiftes.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden