CHRISTIAN SVENKERUD (OMGANGSSKOLELÆRER 1835-1839)

Christian Svenkerud

Christian Svenkerud

Christian Halvorsen Svenkerud var født på Sjøli i Gjesåsen i 1798. Han kom til Våler som omgangsskolelærer i 1817 og kjøpte i 1824 Søndre Svenkerud i Nordaberget. "Føderaadsmand" Christian Halvorsen Svenkerud døde på Svenkerud den 2. april 1886 av "Lungebetændelse" og er gravlagt ved Våler kirke.

I årene 1835 - 1839 holdt han privatskoler for voksen ungdom. Deriblandt også i Bergesiden. Og var sannsynlig den første læreren med virke i det som senere skulle bli Bergesiden og Valseth skolekretser.

I sine dagbokopptegnelser forteller Christian Svenkerud blant annet:

"Skolen varte høyst 10 uker årlig og bøkene som ble brukt var en ABC, Luthers Katekisme og Kingos salmebok.

I den Tid var det i alle Dagligstuer et stort Bord, foran samme var Høisædet, der var en fastspigeret Bænk, indenfor samme ramme var Langbænken, også fastspigeret, og tversover for denne Bænk og langsmed Bordet stod Forsætet, der var en lang og høi Skammel, den stod løs og var altså flytbar. Dette Bord bruges kun når man havde Fremmede som skulde have Mad, samt 2 Uger i Julen og 3 Dager i Påske og Pinds. Ved dette Bord holdtes Skolen. Skolemesteren sad i Høisædet, Pigerne på Bænken og Gutterne på Forsædet."

Skoletiden om Dagen var fra 9 til 12 med Mellemmiddag før 11, da Læreren skulde have Snaps og et Vaffel og Børnene en Bid Mad som de havde med sig hjemmefra, og om Eftermiddag fra 2 til 4, og i April og October efter Æftasværd 1 à 2 Timer fra Kl. 5. Om Vinteren holdtes Skolen fra Michali til 1 Uge før Jul. Hver Eftermiddag fri. Om Sommeren var det aldrig Skole.

Som en kuriositet tar vi med en gammel opptegnelse: "Til skoleholdere tages de bedste blant confirmanterne som havde lyst dertil, og så forberedtes de til deres Gjærning ved den hele Sommer at være tilstede hver gang Præsten læste med Confirmanterne."

AIG/Jubileumsskrift Våler kommune

GUNDER PEDERSEN ØYSET (1825-1846)

En av de første kjente lærerene og skoleholderne i Valseth og Bergesiden var Gunder Pedersen Øyset,  som fungerte fra omkring 1825 til ca. 1846. Før dette hadde nok både han og Christian Svenkerud fra Nordaberget, vært omgangsskolelærere i Valseth og Bergesiden.

Gunder P. Øiseth var født omkring 1796 på Øyseth i Våler og døpt i Åsnes kirke den 17. januar 1796. Han var sønn av "gaardbeboer" Peder Olsen Øyset og hustru Pernille Gundersdatter.

Den 38 år gamle "skoleholder" Gunder P. Øiset ble i august 1834 gift med den 26 år gamle Marte Halvorsdatter Waaler. Datter av Halvor Olsen Waaler.

Gunder ble ingen gammel mann. Han døde på Øyset 3. desember 1846, bare 51 år gammel.

AIG

PAUL GJERDMUNDSEN ØSTBY (1856-1868?)

Den 1. desember 1856 kom skolelærer Paul Gjermundsen Østby fra Trysil til Stræte i Våler ”for at blive Skoleholder”.

Paul G. Østby var født omkring 1835 i Trysil og var ved folketellinga for Våler i 1865 bosatt på Sjurderud i Bergesiden. Det ble da oppgitt at han var ugift "Huslærer, Seminarist og Skolelærer".

Når han kom til Bergesiden er noe usikkert, men han kan ha vært en av de første lærerne som fungerte på gamle Bergesiden skole, som lå nede på Klyperudjordet og som i 1883 ble flyttet til Butteberg.

Ut av dette kan man nok trekke slutningen at han, i tillegg til å ha vært huslærer, sannsynlig på Sjurderud, også var lærer på Bergesiden skole. Hvor lenge han var lærer på Bergesiden vet man ikke, men mye tyder på at han sa opp sin stilling ved Bergesiden rundt 1868.

AIG

ANTON OLSEN NORDLI (1857-)

Anton Olsen Nordli ble i 1857 midlertidig ansatt som lærer i skoledistrikt 3 - fra vestre Eig til Åsnes grense, med Svenneby, Øyset og Svennebykvern. "Skolelærer og Gaardbruger" Anton Olsen Nordli døde på Svenkerud i Nordaberget nyttårsaften 1872, vel 32 år gammel. 

Han var født 29. august 1840 på Nordli i Våler som sønn av gårdbruker Ole Embretsen Nordli og hustru Marthe Olsdatter. Ved konfirmasjonen i Våler kirke i september 1855 kan man se at hans innsats av presten ble vurdert til "Udmærket Godt".

Anton Olsen Nordli kan ha vært den første lærer ved Bergesiden gamle skole, som lå nederst på Klyperudjordet.

Hvor lenge Anton Olsen Nordli var i skoledistrikt 3 er noe usikkert, men i 1865 var den ugifte "Skolelærer" Anton Olsen bosatt på Svenkerud og Sjøli, Nordaberget i Våler. Med bakgrunn i at han var lærer i skoledistrikt 3 - fra vestre Eig til Åsnes grense, med Svenneby, Øyset og Svennebykvern, er det sannsynlig at det var på Sjøli (ved Åsnes grense) han da var bosatt.

Den 27 år gamle "Seminarist og Skolelærer" Anton Olsen Nordli ble i oktober 1867 gift med den 33 år gamle "Pige" Olia Christiansdatter Svenkerud. Datter av "Gaardmand og Skolelærer" Christian Halvorsen* Svenkerud og hustru Sille Hansdatter. *Se øverst på siden.

AIG

AMUND E. NORDLI (1857-)

Etter at Våler i 1857 ble utvidet fra 5 til 8 skolekretser, ble Amund E. Nordli midlertidig ansatt som lærer i skoledistrikt 2 - fra Knappen i Nordaberget til og med Holtet, Kavlerudsmoen og vestre Eig. Det vil si at han også var lærer ved Valseth skole.

AIG

ANDREAS OLSEN (1864-?)

Andreas Olsen ble i 1864 fast ansatt som som lærer i Rud krets, men hadde også noe undervisning ved daværende Valseth skole, som fra 1883 ble lagt under Bergesiden krets. Det framkommer at skoletida da var  33 uker og lønna 1108 kroner per år.

Andreas Olsen var født den 20. januar 1833 på Ringnesrydningen i Løiten og var "seminarist" fra Asker. "Skolelærer" Andreas Olsen døde på Sandaker (Rud skole), Rud krets i Våler julaften 1893 av "Nyresygdom og hjertefeil".

I 1865 finner vi den 33 år gamle, ugifte og logerende "Skolelærer" Andreas Olsen, bosatt på Gjerdrum østre i Rud krets.

"Skolelærer" Andreas Olsen var 38 år gammel da han i mai 1871 ble gift med den 25 år gamle Oline Olsdatter Sjøliholtet fra Åsnes. Datter av Ing. Ole Johannesen og hustru Sille Arnesdatter.

Sannsynlig var det denne Oline Olsdatter som i 1865 var 19 år gammel og "pleiedatter" hos "Gaardbruger" Christian Halvorsen Svenkerud* og hustru Sille Hansdatter på Svenkerud i Nordaberget. *Se øverst på denne siden.

AIG

ARNE HANSEN URDAHL (1868-1915)

Lærer Arne H. Urdahl

Lærer Arne H. Urdahl

Arne Hansen Urdahl, fra Luster i Sogn ble den 6. august 1868 ansatt som den første faste lærer i Bergesiden og Valseth skolekretser. Han fikk en årslønn på 1.053 kroner pluss bolig og jordvei, på Jevnaker og Stjerterud.

"Skolelærer" Arne Hansen Urdahl døde den 27. februar 1915 og er gravlagt ved Våler kirke.

Han ble den 4. april 1873 gift med "pige" Oline Olsdatter, født på Gjerdrums Plads, Rud krets i Våler i 1850. Datter av "husmand" Ole Olsen Spelsberg og hustru Pernille.

Etter sammenslåingen av skolekretsene Valseth og Bergesiden i 1883, kjøpte Arne Hansen Urdahl eiendommen Holtrønningen i Valseth og bosatte seg med familien der.

AIG/Jubileumsskrift Våler kommune

DINA KNUDSEN (1892-?)

I 1892 ble Dina Knudsen ansatt som lærer ved Kirkestuen og Bergesiden skoler i Våler. Hun var født i Sønderled ved Risør den 1. august 1870, som datter av "Gaardbruker og forhendværende Kirkesanger" Tarald Knudsen og hustru Thorborg Halvorsdatter Homme.

Når Dina flyttet fra Våler vet man ikke, men i 1900 finner vi henne som ugift "Stud. phil." og bosatt i Frydenlunds Gade 3 i Kristiania.

Dina emigrerte senere til Amerika. Og den 8. juni 1906 kan man se at den da 35 år gamle og ugifte "lærerinde" Dina Knudsen forlot Norge og Kristiania med kurs for Chicago. Hun oppga da Professor Dahls gate 7 i Kristiania som sitt bosted.

AIG

GUSTAVA EMILIE EGELI (1893 - ca 1910/1911)

Gustava Emilie Egeli var ansatt som lærerinne ved Bergesiden skole fra 1893 til omkring 1910/1911.

Hun var født den 19. mars 1870 i Sogndal, Dalane i Rogaland, som datter av "Skolelærer og Bibelbud" Edvard Egeli og hustru Gusta.

I 1900 var den ugifte "Lærerinde" Gustava Emilie Ekeli bosatt hos "Gaardbruger" Kristian Eig og hustru Emilie på gården Eig i Våler. Og i 1910 hadde den fortsatt ugifte "Lærerinde ved almueskolen", Gustava Egelie flyttet til gården Ous i Bergesiden.

AIG

IVAR MARIUSSEN (1915-1918)

Lærer Ivar Mariussen.

Lærer Ivar Mariussen.

Ivar Mariussen var lærer ved Bergesiden skole fra 1915-1918.

Han var født den 1. august 1891 på Rompen, Nordaberget i Våler. Sønn av "gaardbruger" Marius Jonsen og hustru Kaja Amalie Embretsdatter. Ivar Mariussen døde 24. september 1964 og er gravlagt ved Våler kirke.

I 1910 finner man Ivar Mariussen som ugift "underoffiserelev" ved infanteriets befalskole på Fredriksten fæstning i Fredrikshald (Halden).

Sannsynlig var Ivar Mariussen den første læreren som var bosatt på den da nye Bergesiden skole, som var ferdig i 1915.

Etter han sluttet som lærer ved Bergesiden skole i 1918 ble han i 1919 ansatt som lærer ved Nordaberget skole.

AIG

HALLBJØRG EIG (1918-1958)

Lærer Halbjørg Eig.

Lærer Halbjørg Eig.

Halbjørg Eig var ansatt som lærerinne ved Bergesiden skole fra 1918 til 1958.

Hun var født den 11. juli 1896 på Vestre Eig i Våler. Datter av "gaardbruger" Kristian Eig og hustru Emilie Pedersdatter, født Svenneby. Halbjørg var søster av lærer Else Svenneby.

"Lærerinne" Halbjørg Eig døde som ugift 14. september 1992 og er gravlagt ved Våler kirke.

I 1910 var Halbjørg "middelskoleelev"  i Elverum og bosatt i Leiret, Elverum.

Halbjørg var under sin lærergjerning på Bergesiden skole bosatt på Breidablikk på østsiden i Våler og mange vil ennå huske hennes mange ankomster til Bergesiden skole, på sin velkjente "knallert". En tidlig utgave av det som senere skulle utvikles til moped.

Hallbjørg Eig var meget sportsinteressert og bidro sterkt blant annet til de forskjellige idrettskonkurransene (skjoldkonkurranser) mellom skolene i Våler.

AIG

ODD ASBJØRN ARNESEN (1919-1962)

Lærer Odd Asbjøn Arnesen.

Lærer Odd Asbjøn Arnesen.

Odd Asbjørn Arnesen var ansatt som lærer ved Bergesiden skole fra 1919 til 1962.

Han var født den 17. juli 1895 på Korsmo skole, Ulleren i Sør-Odal. Sønn av  "folkeskolelærer" Otto Arnesen, født 1855 på Strætmoen i Våler og hustru Anna Gundersdatter Kjølstad fra Sør-Odal. Odd Asbjørn Arnesen døde 13. januar 1976 og er gravlagt ved Våler kirke.

I 1910 var Odd Asbjørn bosatt sammen med sin far, enkemann, "lærer og kirkesanger" Otto Arnesen, på Kirkekretsen skole i Våler.

Odd Asbjørn Arnesen ble i 1924 gift med Hjørdis Vaaler, født 16. april 1896 på gården Vaaler, Kirkekretsen i Våler. Datter av ”gaardbruger” Karloth Vaaler og hustru Kari, som var fra Eig. Hjørdis døde den 18. april 1980 og er gravlagt ved Våler kirke.

Om ”lærer” Arnesen flyttet til Bergesiden skole med det samme han ble tilsatt er noe usikkert. Men man vet at han bodde der da eldste barnet Otto, ble født i 1925.

Etter å ha avsluttet sin virksomhet på Bergesiden skole, flyttet Odd Asbjørn og Hjørdis til Våler sentrum og ny enebolig. Men ”lærer” Arnesen lot ikke helt sine kunnskaper ligge på hylla, og praktiserte en periode som vikar ved skolene i Våler sentrum.

AIG

TORBJØRN SANDVOLD (1921-1925)

Torbjørn Sandvold var lærer på Bergesiden skole fra 1921 til 1925.

Han var født (10. november 1898 på Solvang skole, Furnes i Hedmark. Sønn av "folkeskolelærer" Simen Sandvold og hustru "folkeskolelærerinde" Augusta.

Økonomien i Våler kommune var ikke den beste på 1920-tallet og som en konsekvens av dette ble lærer Torbjørn Sandvold oppsagt i 1925, grunnet "innskrenkinger i Våler kommune".

AIG

ELIAS ENGESET (1943-1945)

Elias Engeset.

Elias Engeset.

Elias Engeset var lærer på Bergesiden skole fra 1943 til 1945. 

AIG

ELSE SVENNEBY (1958-1966)

Lærer Else Svenneby.

Lærer Else Svenneby.

Else (Eig) Svenneby var lærerinne på Bergesiden skole fra 1958 til 1966. Else Svenneby døde  5. juli 1984 og er gravlagt ved Våler kirke.

Hun var født den 27. januar 1906 på Eid i Våler. Datter av "gaardbruger" Kristian Eig og hustru Emilie Pedersdatter, født Svenneby. Else var søster av lærerinne Halbjørg Eig.

Else Eig ble  i juni 1935 gift med "skogsbestyrer" Brede Svenneby, sønn av "sanitetsoberst" Ole Svenneby og hustru Astrea.

Else var ved sin lærergjerning på Bergesiden skole bosatt på Svenneby og benyttet, så sant vær og føreforhold tillot det, båt over Glåmma for å komme på jobb.

AIG

GERD MARY HELGESEN (195?-1966)

Gerd Mary (Paulsen) Helgesen, var lærerinne på Bergesiden skole fra slutten av 1950- tallet fram til nedleggelsen av skolen i 1966.

Hun var født 2. november 1908 på Norstrand i Kristiania (Oslo) og gift med Leif Helgesen, født 1910 på Rena i Østerdalen. Gerd Mary Helgesen døe den 18. juni 2006.

Gerd Mary underviste for det meste i engelsk og håndarbeid og var store deler av sin funksjonstid ved Bergesiden skole bosatt i den minste leiligheten i 2. etasje ved Bergesiden skole. De bodde også en tid på plassen Kringsjå, Valseth i Bergesiden. 

De flyttet senere til Oslo, hvor Leif døde i 1996. Begge er gravlagt ved Vestre gravlund i Oslo.

AIG

LILLY VIK (1960-1961)?

Lilly Vik var lærervikar på Bergesiden skole i skoleåret 1960 til 1961.

FRITJOF KLARENG (1961-1962)

Fritjof Klareng varlærervikar på Bergesiden skole i skoleåret 1961 til 1962.

Han er født 1937 og ble senere utdannet tannlege og har i mange år hatt praksis i Elverum, hvor han også er bosatt.

AIG

ROLF ARNE LIE HOLTER (1962-1963)

Rolf Arne Lie Holter var lærervikar ved Bergesiden skole i skoleåret 1962 til 1963.

Han er født 21. september 1942 i Våler, som sønn av Asbjørn Holter og Ruth Lie. Rolf Arne utdannet seg senere til bygningsingeniør og landskapsarkitekt og er bosatt på fedregården Nordrud, Stræte i Våler.

Han er ellers kjent for sin spesielle evne til å underholde både med sang, musikk og verbalt.

AIG

RANDI ELISABETH NILSEN (1962-1963)

Randi Elisabeth Nilsen var lærervikar ved Bergesiden skole i skoleåret 1962 til 1963. 

Hun er født den 9. februar 1943 (på Hamar?)

Randi Elisabeth var i sin tid en meget habil skøyteløper og vant blant annet NM på skøyter for kvinner i 1960 og 1961, bronse i 1962 og sølv i 1963. Hun representerte Hamar IL. 

Hennes beste internasjonale resultat var 16. plass i VM på skøyter, allround i 1962.

AIG 

 

ROY ERIK FENGSRUD (1963-1964)

Roy Erik Fengsrud var lærervikar på Bergesiden skole i skoleåret 1963 til 1964.

Han er født 16. september 1944 på Karisonmoen, Bergesiden i Våler. Sønn av Erling og Reidun Fengsrud. Roy Erik er ansatt i Aftenposten og bosatt på Nordby, Rælingen i Akershus.

AIG

HANS FOLLIEN (1963-1964)

Hans Follien var lærervikar ved Bergesiden skole i skoleåret 1963 til 1964.

(Han ble født i 1939 og er i dag (juni 2013) bosatt i Rypefjord i Hammerfest kommune)? 

AIG

GUDRUN FLÆTEN (?)

Gudrun Flæten var lærer ved Bergesiden skole fra .....

Hun var født i Kristiania 17. juni 1892 som datter av "bestyrer" ved Kristiania Tvangsskole i Bærum og hustru Anna Karoline. Gudrun Flæten døde i Oslo den 12. februar 1950.

Det er noe usikkert når hun var lærer på Bergesiden skole, men i 1910 var hun "lærerskoleelev" og bosatt hos sine foreldre på Kristiania Tvangsskole (Magdalenahjemmet) på Ullevold.

Høsten 1917 ble hun opptatt som elev i "kurs for vordene skolekjøkkenlærerinder" på Statens Lærerindeskole i husstell.

AIG

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden